DETAIL PAGE OF HUMAN RIGHT

اعلامیه جهانی حقوق بشرپیوست (3) : مجموع کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر با توضیحات

 

با درود به تمامی انسان مداران و آنهایی که کرامت انسانی را در جهان پاس و ترویج مینمایند.

در زیر متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر به زبان انگلیسی و برگردان  فارسی با توضیحات کوتاه, برای فعالین مدنی و سیاسی آورده شده است. تا با مطالعه آن، توانایی درک و ترویج، پاسدارش و از همه مهمتر اجرای ان در جامعه و کشورمان میسر سازند.

این مجموع را که برآیند زحمات انجمن پویا "Pooya  e.V " و برگردان ب. بی نیاز (داریوش), استوار است, را برای شما گرامیان توانسته ام فراهم کنم.

با مهر

اکبر کریمیان

۶ آبان ۱۳۹۵

27/10/2016ش

 

مجموع کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر با توضیحات.

 

ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 1.

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

ماده ۱:

همه ی انسانها ازاد و با کرامت و حقوق برابر زاده میشوند. همه از خرد و وجدان بهره ورند و باید با یکدیگر رفتاری برادران داشته باشند.

 

ازادی، برابری، برادری

توضیح: همه ی آدمیان ازاد زاده