news

همبستگي اپوزيسيون تنها راه گذر از جمهوری اسلامی و نجات ايران

همبستگي اپوزيسيون تنها راه گذر از جمهوری اسلامی و نجات ايران

هم میهنان:

اين بار سخن ما با اپوزيسيون داخل و خارج كشور است ، زيرا نيروهاي مردمي بارها نشان داده اند به وظايف خود آگاهند و به آن عمل كرده اند . نيروهاي مردمي، وظيفه خود را در بزنگاههاي تاريخي به خوبي انجام داده اند و برعكس نيروهاي اپوزيسيون بوده اند كه نتوانسته اند به وظايف خود بخوبي عمل كنند!

مردم در طول چهل سال سركوب و كشتار توسط رژيم فاشيستي مذهبي ايستادگي ومقاومت بي نظيري از خود نشان داده اند ، مبارزه كرده اند ، به زندان رفته و شكنجه هاي قرون وسطايي را تحمل كرده و كشته هاي فراوان داده اند.اما اپوزيسيون به وظايف خود بدرستي عمل نكرده است، و به همين دليل "جمهوری" اسلامي در اين خلاء تاريخي توانسته است بيشترين استفاده را ببرد و در مقاطع مختلف دست به جنايات گسترده اي زده است .نيروهاي اصولگرا و اصلاح طلب كه نقش اپوزيسيون را در داخل رژیم بازی می کنند نیزدر اين جنايات شريك بوده اند.

اكنون زمان آن فرا رسيده است كه تمامی نیروهای آزادی خواه، سکولار و دموکرات در كناريكديگر قرار گيرند تا بتوانند در مقابل هژموني طلبي ( سلطه گری) رژيم ايستاده و به همت تمامي مردم، رژيم ضد مردمي را از ميدان بدر كنند.

نيروها و شخصيت هاي اپوزيسيون بايد هوشيار باشند. اكنون دوباره مردم به جان آمده به خروش آمده اند، كردستان دست به اعتصابات گسترده زده است و ديگر شهرها در تدارك اعتصابات گسترده اند. براي به نتيجه رسيدن اين اعتصابات ، مردم ايران نيازمند به يك اپوزيسيون قوي هستند تا ايران را از چنگ آدمكشان "جمهوري" اسلامي بيرون آورند.

مردم ايران زير فشارهاي اقتصادي و غارت منابع كشور توسط رانتخواران روز به روز فقيرتر شده ودر شهر هاي ايران، اعتراضات خود را عليه اين وطن فروشان نشان داده و ميدهند. در این شرایط جاي يك اپوزيسيون قوي و همگون براي سازماندهي مردم خالي است. اين نارضايتي ها و اعتراضات را چه جرياني بايد سازماندهي كند؟ مسلم است كه نيروهاي اپوزيسيون داخل كشور  بدلایل شرایط سرکوب و اختناقی که در کشور حکفرما است، به تنهایی نخواهند توانست  مبارزات داخل را سازماندهي كنند. نيروهاي خارج كشور بایست در این راه  مدد کار آنان باشند و علاوه برآن، جنايات رژيم را به سازمانهاي بين الملي و حقوق بشر ارجاع دهند. و اين خود به همبستگي بين تمامي نيروهاي سیاسی فعال جامعه احتياج دارد. لازمه اين چنين ائتلافي، دست كشيدن از هژموني طلبي حزبي و پيوستن به ائتلافی بزرگ است. حزب آزادي و رفاه ايرانيان " آرا"  تلاش دارد تا در اين كمپين بزرگ فعالانه شركت كند و از تمامي گروه ها و نيروهاي فعال دعوت مي كند در راه همبستگي سراسري گروه ها كوشا باشند تا هر چه زودتر اين ائتلاف بزرگ تشكيل شود. در شرايط كنوني حکومت واپس گرای جهل و جنایت هر روز ضعيف تر از گذشته شده و سعي دارد در اپوزيسيون نفوذ كرده و حتا افرادی را به خارج فرستاده تا به هرشكلي به نيروهاي اپوزيسيون ضربه بزند. با همبستگي تمامي گروه هاي سياسي مي توان تمامي توطئه هاي رژيم را خنثي كرد. در اين مقطع تاريخي وظيفه تمامي نيروهاي سياسي (اپوزيسيون)، تلاش روز افزون و خستگی ناپذیراست تا باری دلخواه ببار آید، که همان رسیدن ایران به آزادی و دموکراسی است! همبستگي آزادی خواهان، اصل اول مبارزه كنوني است.  در شرايطي كه رژيم به حزب دموكرات كردستان حمله مي كند و دست به اعدام جوانان كُرد ميزند، وشهرهای كردستان بزیر اعتصابات عمومی می رود باید شرایط تشكيل جبهه اي متحد از کلیه گروه های اپوزیسیون شامل گروه های كرد و لر وآذري و بلوچ و... فراهم گردد. براي ادامه اين اعتصابات شهری بايد از هر گونه تفرقه افكني دوري كرد و فقط به همبستگي نيروها فكر كرد بايد تمامي اختلافات را كنار گذاشت تابه ائتلاف سراسری دست یافت .

حزب  "آرا" با پافشاري بر يك پارچگي ايران زمين و غير متمركز بودن نظام دموکراتیک آينده از تمامي احزاب و نهادهای سیاسی ، با هر گونه فرهنگ و سنت محلی، که بر اصلاح ناپذیری نظام و گذر از این نظام باور دارند مي خواهد، حول محور حد اقل اشتراکات برای ائتلاف بزرگ جمع شده تا بتوانيم اعتصابات سراسري را سازمان داده و به استمرار مبارزات مردم تحقق بخشيم . اين تنها راهي است كه رژيم را هر روز ضعيف تر خواهد كرد، و با ادامه اعتصابات است كه مي توانيم با یک برنامه راهبردی از جمهوري اسلامي عبور كنيم . بدانيم و آگاه باشيم ؛ اتحاد ، اتحاد رمز پيروزي است.

 

پاينده ايران 

پيروز باد مبارزات بي امان مردم ايران 

شورای مرکزی حزب آزادي و رفاه ايرانيان  

مهر ١٣٩٧

info@araparty.com