MANIFESTO

 

مرامنامهی حزب آزادی و رفاه ایرانیان "آرا"

 

هدفهای حزب آرا، کوشش برای ساختن جامعه مدنی، پاسداری از آزادی، برقراری عدالت اجتماعی، اعمال حاكميت قانون و دفاع از برابری حقوقی همه‌ی مردم ايران در پيشگاه قانون، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و كليه‌ی ميثاق‌های الحاقی به آن، تامین ثبات سیاسی وامنیت ملی، حفظ استقلال و یک‌پارچگی ایران، و بر قراری نظام سیاسی جمهوری غیر متمرکز است.  حزب آرا مذهب را امری فردی و خصوصی می‌داند و خواهان جدایی دین و ایدئولوژی از نهادهای حکومت است: اصل آزادی دین و آزادی از دین. 

حزب آرا متعهد به شایسته سالاری و تامین فرصت‌های برابر برای همۀ مردمان ایران، بدون تبعیض جنسی و جنسیتی، جسمی، روانی، قومی، زبانی، نژادی، دینی، مذهبی، سنی، وجغرافیایی است. 

حزب آرا با آگاهی از اينكه تغيير در نقش‌ سنتی‌ مردان‌ و زنان‌ در جامعه‌ و خانواده‌ برای‌ دستيابی‌ به‌ مساوات‌ كامل‌ ميان‌ زنان‌ و مردان‌ ضروری‌ است‌، بر اجرای‌ اصول‌ مندرج‌ در اعلاميه‌ محو تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ اراده دارد و در اين‌ راستا اقدامات‌ لازم برای‌ از ميان‌ برداشتن‌ تبعيض‌ها در هر نوع و شکل آن‌ را ضروری می‌‌داند، و حقوق‌ بشر زنان‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌ بر پايه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعيت‌ خانوادگی آن‌ها، در تمام‌ زمينه‌های‌ سياسی، اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و ديگر زمينه‌ها را به رسمیت می‌‌شناسد.   به ویژه زدودن آثارقوانین زن ستیز رژیم مذهبی در جامعه و تغییر این قوانین (نفی پوشش اجباری، حق آزادی سفر و انتخاب شغل، برابری حق ارث، حق طلاق برابر و حمایت کامل از زنان شاغل و زحمتکش و خانه داران بی بضاعت در دوران بارداری، حق سرپرستی و قیمومیت و غیره) از اولویت‌های حزب خواهد بود . 

 

  1. بینش اجتماعی:

 حزب آرا باورمند به یک ساختار، اجتماعی مبتنی و متکی بر آزادی و برابری در قانون و مقابل قانون است. 

الف- حزب آرا، نیروی انسانی را بزرگترین و پر ارزش ترین سرمایه ملی می‌شمرد و معتقد است بدون نیروی انسانی‌‌ی آموزش و پرورش یافته، کارآزموده و کار آمد، پیشرفت علمی و توسعه فرهنگی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی همه جانبه میسر نخواهد بود.  از این رو حزب، اولین الویت خود را سرمایه گذاری برای شکوفایی نیروی انسانی از دوره پیش دبستانی تا مدارج عالی می‌داند.  در این راه حزب به سهم خود می‌کوشد تا مراکز آموزشی، علمی، پژوهشی، فنی و صنعتی را به بالا ترین حد ممکن ارتقا دهد و آموزش رایگان دست کم تا پایان دوره متوسطه را برنامه ریزی کند.  درراه رسیدن به این هدف، حزب هیچ مانع سیاسی، ایدویولوژیک و فرهنگی متعصبانه را در یادگیری به رسمیت نمی شناسد و دانش را امری جهانی می‌داند. 

ب- سلامت تن و روان مردم یک جامعه، پیش‌شرط رشد و شکوفایی آن است.  حزب آرا معتقد به تامین بهداشت ملی و ارائه خدمات پزشکی برای همگان در هنگام نیاز است.  از این رو، حزب آرا باور دارد که باید مراکز درمانی مجهز، اعم از بیمارستان ودرمانگاه در سراسر ایران احداث و بصورت رایگان در اختیارعموم قراربگیرد. 

ج- حزب آرا تامین رفاه همگانی را برای حفظ کرامت و شخصیت انسانی‌ی تمامی شهروندان تا آنجا الزام آور می‌شناسد که تامین نیازهای اولیه و رفاه همگانی را در قرن بیست ویکم در زمره‌ی موازین حقوق بشر بشمار می‌آورد.  از این رو برای تامین حقوق بیکاری، بازنشستگی همگانی و مسکن مناسب برای همه شهروندان کوشش می‌کند. 

د- حزب آرا به ترویج ویژگی‌های فرهنگ ایرانی جهانشمول چون : پندار نیک، گفتارنیک وکردار نیک و دیگرخصلت‌های انسانی، از جمله همبستگی، قانونمندی، نظم پذیری، احترام به کرامت انسانی افراد، شادابی ومسئولیت پذیری و ترویج روحیه مشارکت متعهد است. 

 

2- بینش اقتصادی:

کسب دستاورد‌های اجتماعی و فرهنگی بدون داشتن اقتصادی پویا و رشد و توسعه اقتصادی امکان پذیر نیست.  حزب آرا معتقد است رشد اقتصادی همراه با رشد رفاه عمومی تنها در چارچوب ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، قانون‌مداری و توسعه عدالت اجتماعی و بازار آزاد با کنترل شفاف، دمکراتیک و قانونمندانه میسر است .  به تجربه دریافته ایم که در ایران، و آن دسته از کشورهای جهان که دولت و نهاد‌های وابسته به آن بر عمده‌ی تولیدات اقتصادی کنترل دارند، بخش خصوصی به حاشیه رانده شده است.   این تجربه نشان داده و می‌دهد که، دولت‌‌ها کارفرمایان کار آمد، شایسته و مناسبی برای نهادهای اقتصادی نیستند.  نقش عمده دولت‌ها درارائه‌ی خدمات و کالاهای عمومی برای رسیدن به رفاه همگانی است و در سایر موارد، تولیدات اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار گردد.  دولت با اجرای سیاست‌های مالی مناسب (برنامه، بودجه و مالیات)، و بانک مرکزی مستقل از دولت، با اجرای سیاست‌های پولی، مسئول ایجاد اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها می‌باشند.  ما در عین حال تردید نداریم که بازار آزاد به تنهایی نمی تواند ضامن عدالت اجتماعی باشد.  به همین مناسبت ما سیستم اقتصادی بازار آزاد امّا سوسیال محور و عدالت گستر را در برنامه‌ی خود قرار می‌دهیم و برای تحقق آن تلاش می‌کنیم.   حزب آرا می‌کوشد در مواردی که تعادل بین گردش اقتصاد بازار آزاد و عدالت در توزیع و بهره وری مختل می‌شود، با راهکارهای قانونی این تعادل را برقرار کند تا مانع حیف و میل ثروت ملی شود.  در همین راستا، حزب برای تضمین حفظ سرمایه و ثروت عمومی و پیش‌گیری از حرص و آز و رانت خواری، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ های مناسب را پیشنهاد خواهد کرد. 

 

3- بینش حقوقی:

یکی از اساسی ترین پایه‌های مردم سالاری و حکومت دموکراتیک حاکمیت قانون است.  از آنجا که قانون اساسی اراده ملی برای اعمال حاکمیت و از طرف دیگر منشاء سایر قوانین است، حزب آرا نیز مانند سایر احزاب مترقی، خواهان شرکت نمایندگانی از حزب در تدوین و تنظیم قانون اساسی جدید پس از پایان دادن به جمهوری اسلامی است .  حزب ارا به تناسب آرای خود در مجلس‌های قانون‌گذاری شرکت می‌کند. 

قانون اساسی مبین نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و امنیتی جامعه، و حاکمیت ملت، بر اساس اصول آزادی، برابری و دادگری است. 

از دیدگاه حزب، حکومت برخاسته از جهان بینی سلطه‌گری فردی یا گروهی نمی‌تواند تبلور آرمان‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی ملتی باشد که به خود سازمان می‌‌دهد تا در روندی دموکراتیک و انسان مدار، ایرانی آزاد، آباد و پیشرو همراه با رفاه برای تمامی آحاد ملت را بنیاد نهد و واقعیت بخشد. 

 قانون اساسی تضمین‌گر همه حقوقهای فردی و اجتماعی و نفی هرگونه استبداد سیاسی، مذهبی، فکری و ایدئولوژیک، اجتماعی و سپردن آینده مردم به دست منتخبان خودشان است.  بر چنین بنیادی، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های این خواست تاریخی را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان ایرانی با ارزش‌های جهانشمول حقوق بشری پرورش یابد. 

وجود دادگستری مستقل، برای پاسداری از همه حقوق پیش بینی شده در قانون اساسی اعم از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی اقتصادی و فرهنگی مردم، و ساختار نوع حکومت، و تضمین رابطه دولت و مردم، امری ضروری است.  از این رو ایجاد یک سیستم قضایی کاملا مستقل و متشکل از قضات متخصص و مجرب و خوشنام و آشنا به همه ضوابط حقوقی امری اجتناب نا پذیر است. 

حزب آرا پایبند به استقلال و جدایی سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه است.  علاوه بر این، حزب آرا حکومت قانون را نه تنها شرط عدالت اجتماعی، بلکه لازمه رشد و توسعه اقتصادی می‌داند، و وجود قوه قضائیه مستقل را پشتوانه ایجاد اعتماد لازم برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی سالم و بالنده می‌داند.  حزب آرا از هرکوشش قانونی برای تامین استقلال قوه قضائیه پشتیبانی می‌کند.

                                                                       

4- بینش سیاست خارجی:

سیاست خارجی کشور ما می‌بایست بر پایه ‌ی تآمین منافع و امنیّت ملّی ما در عرصه‌ی جهانی، و بر اساس جایگاه شایسته‌ی ایران در خانواده‌ی جهانی وپشتوانه‌ی تضمین دمکراسی و امنیّت و در راستای رفاه عمومی همه‌ی شهروندان ایرانی در درون کشور برنامه ریزی شود. 

صلح و ثبات یک کشور در گرو رابطه منطقی و خردمندانه با تمامی همسایگان و جامعه جهانی است.   حزب آرا پایبند به تنش زدایی بین المللی و گفتگو برای نگاهبانی رابطه مسالمت آمیز و تامین منافع ملی ایران است.  از این جهت، حزب سیاست صلح پایدار را در مراوده‌ی دوستانه و عدم تعرض به دیگران بخصوص همسایگانش، مبنای سیاست خارجی‌اش قرارمی دهد .  در عین حا ل در برابر هرگونه تجاوز به منافع قانونی و تمامیت ارضی، حزب با تمام قوا سیاست پاسداری از مرز‌ها و منافع کشور را دنبال می‌کند . 

حزب آرا در سیاست خارجی و روابط جهانی، خود را مشوق رواداری و رعایت حقوق بشر می‌داند ودر کنار نیرو‌ها‌ی دمکراتیک و حقوق بشری که در مقابل استبداد در کشورشان تلاش می‌کنند، منتقد سیستم‌های استبدادی خواهد بود.  حزب به ویژه در خاورمیانه خواهان صلح پایدار و پایان دادن به تمامی جنگ‌ها از طریق دیپلماسی و گفتگو خواهد بود و در جهت دمکراتیزه کردن منطقه به سهم خود تلاش سازنده خواهد کرد. 

 

5- روش سیاسی- اداری:

حزب آرا اصل شایسته سالاری را ارج می‌نهد ودر تقویت و گسترش آن تلاش می‌کند.  در مواردی که برای سیاست گذاری نیاز به اطلاعات و دانش کارشناسی وجود دارد، بدون تردید و تعلل کار را به کارشناسان، اندیشمندان و پژوهشگران می‌سپارد.  حزب آرا، با بهره گیری از نظریات علمی و یافته‌های کارشناسانه، تصمیم‌های سیاسی لازم را بر پایه توصیه‌های پیشنهادی کارشناسان اتخاذ می‌کند. 

نظر مردم از بالا ترین اولویت‌ها برای حزب برخوردار است.  حزب می‌کوشد در تصمیم گیری‌های کلان بدون استثنا در پی مشاوره با اعضا و کسب نظر مردم و کارشناسان بر آید.  برای این منظور حزب آنچنان که در اساسنامه سازمانی اش دیده می‌شود شاخه‌های حزبی را در همه نقاط کشور توسعه می‌دهد تا از آن طریق به طورمستقیم از خواسته‌های مردم آگاهی یابد و آن‌ها را در تصمیم گیری‌هایش مد نظر گیرد. 

ما فساد مالی و اداری را در تمام سطوح، مانعی برای رشد و توسعه‌ی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌دانیم.  اراده ویژه حزب بر مبارزه ای بنیادی با فساد مالی و اداری، همراه با شفاف سازی در تصمیم‌گیری‌‌ها و مناسبات دولت با سایر نهادهای داخلی و خارجی است. 

تامین فعالیت قانونی رسانه‌ها ضامن بقای جامعه‌ی باز است.  حزب آرا هیچگاه ازکوشش برای تامین آزادی رسانه‌های گفتاری، شنیداری و تصویری، از هر دید وگرایش فکری که باشند فروگذار نمی‌کند.  حزب آرا رسانه‌های آزاد را آئینه نظام حکومتی دمکراتیک می‌داند و به تمامی اصول آن پایبند است.   

منظور از فعالیت قانونی به هیچ رو محدود کردن آزادی بیان نیست.  رسانه‌ها وسائل ابراز آزادی بیان هستند و کار و انتشار آن‌ها نیازمند مجوز دولتی نیست.  حزب آرا، آزادی بی چون و چرای اندیشه، بیان و قلم را باور دارد و آزادی‌های فردی و اجتماعی را یکی از اصول اساسی بینش خود می‌داند و از این رو تامین آزادی عقیده و بیان، آزادی احزاب و اتحادیه‌های صنفی و سندیکایی و فعالیت‌های مدنی را از اهداف اولیه خود می‌شمارد. 

حزب معتقد است حکومت قانون از اصول پایه ای جامعه مردم‌سالار است و همواره برای اصلاح قانون و جلوگیری از وضع قوانین ضد آزادی که درتضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد مبارزه قانونی می‌کند. 

6 - محیط زیست و میراث طبیعی:

مبارزه با هوای آلوده و بیماری‌زای شهرها، حیف و میل منابع طبیعی، خشک شدن دریاچه‌ها، تخریب و نابودی جنگل‌ها‌، هدر دادن منابع آب و نابودی و انقراض حیوانات و غیره، از وظایف ضروری و عاجل حزب است و حزب کوشش می‌‌کند از نظرات کارشناسان مربوطه، در بهبودی زیست محیطی و تامین اکو سیستم پایداربهره‌مند شود. 

7- میراث فرهنگی:

حزب خود را به پاسداری و نگاهبانی از آثار باستانی و میراث فرهنگی کشور کهن سال ایران که به مثابه هویت ملی است، متعهد می‌داند.  در نگاهبانی از میراث باستانی، حزب آرا تلاش خواهد کرد که آثار باستانی تاراج شده را، از راه‌های قانونی به ایران بازگرداند. 

حزب آرا از برنامه‌های پژوهشی مربوط به تاريخ، آثار باستانی، آثار فرهنگی مادی و معنوی، و گرد آوری ادبیات و هنر ملی و فرهنگی در سراسر ایران حمایت می‌کند.  حزب پشتیبانی از گسترش و تقویت و ترویج فرهنگ پویا و زبان اقوام مختلف ایرانی را از وظایف مبرم خود می‌شمارد. 

حزب آرا در عین حال با توجه به ویژگی‌های تاریخ ایران، زبان و خط پارسی را به عنوان زبان مشترک برای همه مردم ایران می‌پذیرد و همزمان آموزش زبان مادری را حق همه شهروندان می‌داند. 

حزب آرا، برای ارتباط بيشتر با مردمان و آشنا کردن آن‌ها با ميراث‌های تاريخی و فرهنگی و گسترش پیوند بین مردم ایران، ایرانگردی را تشویق و ترغیب می‌کند و آن را بخصوص در سطح مدارس با برنامه ریزی مورد تاکید قرار می‌دهد.  ایران، به دلیل پیشینه‌ی تاریخی خود و تنوع آب و هوایی، می تواند یکی از مراکز مهم جلب گردشگران در جهان گردد. 

 حزب "آرا"خود را به ارائه برنامه‌های مناسب جهت تقویت و گسترش برنامه‌های گردشگری با تضمین امنیت تمامی گردشگران متعهد می‌داند تا ضمن آشنایی گردشگران با گذشته تاریخی ایران، موجبات تقویت و رشد اقتصادی ایران نیز فراهم گردد.  حزب آرا در جهت کشف فرهنگی گذشته ایران، جهت آشنا کردن مردم با آن به منظور تقویت روحیه ملی، همه کارشناسان و متخصصین را فرا می‌خواند تا مردم با جشن‌های ملی و ديگر جشن‌های ايرانيان و پرداختن به فلسفه و ريشه‌های اين جشن‌‌ها در فرهنگ ايران‌زمين، آشنا شوند. 

این مرام نامه در هفت بند، 147 سطر تهیه و تنظیم و در تاریخ .  .  .  .  .  1397 خورشیدی برابر با 19 مه ‌2018 میلادی بوسیله گنگره موسس حزب آزادی و رفاه ایرانیان مورد تصویب قرار گرفت . 

*آرمان نامه، مجموعه‌‌ی مواد و اصولی است که راهنمای عمل حزب در راه رسیدن به اهداف والای دموکراتیک ملی و میهنی است

.  پیشنهادات به گنگره : 2019

- این جمله به ابتدای هدف‌ها اضافه شود "به باور حزب با توجه به قابلیت و استحقاق مردم شریف ایران راه رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی و دموکراسی"

2-استفاده از واژه آرمان نامه به جای مرامنامه

3-استفاده از وازه –بینش نامه به جای مرامنامه

4- استفاده از واژه هستیانه به جای هویت ملی

 

 

 

آساسنامه حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

در شرایط تبعید سیاسی، دوران  سرنگونی و گذار از رژیم جمهوری اسلامی  حاکم بر ایران .

پیشگفتار

- ما هموندان حزب آرا در همگامی با آزادیخواهان و مبارزان وستم دیدگان  داخل و خارج از ایران در شرایط موجود، جمهوری اسلامی حاکم بر ایران را به عنوان جدی ترین مانع آزادی و دادگری می شناسیم. بدین منظور برای از میان برداشتن این مانع و برای خدمت کردن به مردم و میهن مان حول مرامنامه حزب گردهم آمده ایم. ما بر آنیم که یک حزب سیاسی برای مشارکت موثر در سرنوشت سیاسی میهن ،رفع تبعيض ها و رفاه اجتماعي مردم کشور، باید درکادر برنامه روشن وازپیش اعلام شده در تحقق خواسته های انسانی و به حق  همه ی اقشار مردم  میهن تلاش کند.

     - ما، گروهی از خواستاران آزادی و دادگری و برابری حقوق انسانی بر اساس اعلامیه ی جهانی حقوق بشر برای همه‌ی مردم ایران، در این حزب گردهم آمده‌ایم تا در ساختن ایرانی آزاد، آباد، قانونمند، دموکراتیک و انسان مدار، همه‌ِی توش و توان خود را بکار گیریم.

     - حزب آزادی و رفاه ایرانیان برای استقرار یک نظام سیاسی دمکراتیک و غیر ایدئولوژیک تلاش میکند.

     - حزب تا زمان تاسیس رسمی آن در داخل ایران آزاد شده ، به فعالیت آشکار خود در خارج از کشور ادامه می‌دهد. پس از گذر از نظام استبدادی و امکان ساماندهی و فعالیت حزبی در داخل میهن، شورای مرکزی حزب با تشکیل کنگره فوق العاده شورای مرکزی جدید  و دبیر نخست حزب، کلیه وظایف و اختیارات شورای مرکزی در خارج از کشور را به شورای منتخب حزب درایران واگذار می‌کند.

 

چگونگی ساختار حزب

- حزب "آرا"، بدلیل شرایط استبدادی حاکم  بر ایران تا تاریخ گذر از این نظام  وفراهم شدن فضای آزاد سیاسی، برای پیشبرد اهداف خود دو ساختار تشکیلاتی را پیگیری خواهد کرد:

الف:  ساختار حزب در دوران حاکمیت نظام استبدادی

ب: ساختار حزب پس از گذر از حاکمیت استبدادی و استقرار دمکراسی در ایران

 

ساختار( نیمه علنی و نیمه مخفی ) حزب در دوران حاکمیت نظام استبدادی

1-  ارکان حزب عبارتند از:

1.1 - هموندان 

1.2 - کنگره 

1.3- شورای مرکزی حزب 

1.4- گروه کارداران 

1.5- کارگروه ها 

 هموندان

1- هموندان - تعریف : واحد انسانی باورمند و پایبند به مرامنامه و اساسنامه حزب آرا

 2- شرایط هموندی:

2.1  -ایرانی بودن و دارای  حداقل سن  18- هجده  سال.

2.2   -پذیرفتن و التزام و پایبندی  به مرامنامه و اساسنامه حزب آرا.

2.3 ه- نداشتن  پیشینه کیفری و (این مورد   فقط برای درخواست کننده گان هموندی در خارج از کشور است)

2.4   - تایید و معرفی  دو هموند از حزب آرا  دایر برداشتن حسن شهرت .

 3- مسئولیت‌ها و حقوق هموندی:

3.1   پرداخت حق هموندی

3.2   پایبندی به آیین نامه های اجرایی و انظباتی حزب آرا

3.3   هموند نبودن  در سایر حزب های سیاسی ایرانی. در مورد هموندی که در سازمانهای سیاسی و مدنی خارجی، هموند ی دارند میباید مراتب  هموندی و نوع و میزان فعالیتش را در آن سازمان، از طریق دبیر خانه حزب به اطلاع شورای مرکزی   حزب برساند.

3.4 - داشتن حق رای در کنگره و ارگانهای وابسته به آن بعد از سپری شدن حداقل مدت چهار ماه از هموندی.

3.5 -  داشتن حق نامزدی برای شرکت در شورای مرکزی بعد از گذراندن دوران هموندی به مدت شش ماه.

 

کنگره حزب

کنگره حزب بالاترین مرجع سیاسی برای تصمیم گیری های حزب  است که، هر سال یک بار برگزار میشود.

4: وظایف کنگره

4.1   تعیین خط مشی های سیاسی حزب

تبصره: پیشنهادات از طریق شورای مرکزی به کنگره داده می‌شود.

4.2  - تعیین و تصویب آئین نامه ها و مقررات حزب  ، بنا به پیشنهاد شورای مرکزی . 

4.3  - بررسی گزارش سالانه فعالیتهای حزب، که به وسیله شورای مرکزی   به کنگره که ارائه شده است.

4.4   - برگزاری انتخابات شورای مرکزی برای یک سال آینده  و انتقال مسئولیت ها به هموندان جدید شورای مرکزی .

4.5  - تعیین میزان حق هموندی

4.6  - تصمیم گیری برای انحلال هر یک از ارگانها

 

5 شرایط تشکیل جلسات کنگره:

5.1 - جلسات کنگره هرسال یکبار تشکیل می شود، اما جلسات فوق العاده کنگره بنا به ضرورت با فرا خوان دوسوم هموندان   شورای مرکزی و یا یک سوم تعداد کل هموندان تشکیل می‌شود.دستور جلسه فوق العاده کنگره  با نظر اکثریت شورای مرکزی یا بر اساس درخواست یک سوم هموندان تعیین می گردد.

تبصره- دستور جلسات فوق العاده کنگره باید ازقبل تعیین شود و کنگره فقط  در همان دستور، می‌تواند وارد گفتگو و تصمیم گیری شود.

5.2  - رسمیت  یافتن کنگره منوط به حضور تعداد نصف بعلاوه یک هموندان است.با توجه به پراکندگی جغرافیایی هموندان در کشورهای مختلف جهان، این حضورمی تواند و از طریق شبکه‌های اجتماعی نیزمیسرشود.

5.3 –شکل رای گیری‌ها  در مورد تصمیمات کنگره منوط به حداکثر آرای افراد حاضر( معطوف به بند 5.2 ) در کنگره است .

5.4 کلیه برنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دیگر تصمیمات کنگره به رای گذاشته می شود و با رای حداکثری مورد تصویب قرار خواهد گرفت ، پشتوانه حداقل رای برای این تصمیمات شش رای می باشد.

 

 شورای مرکزی حزب

6- شورای مرکزی حزب ، متشکل از یازده نفرهموند اصلی و دو نفرهموند جانشین است که از میان هموندان حزب با حداقل شش ماه سابقه هموندی ، برای مدت یک سال در کنگره انتخاب می‌شوند.

6.1 - رای گیری و نحوه انتخاب اعضاء شورای مرکزی حزب  در کنگره بصورت مخفی خواهد بود.

6.2  - کلیه نامزدهای شورای مرکزی حزب میباید درخواست نامه خودشان را در زمان اعلام شده به دبیرخانه حزب ارسال کنند.کلیه افرادی که نامزد شورای مرکزی حزب می شوند ، در روز کنگره جهت شناساندن خود به حاضرین گزارشی از خود ارائه می دهند.

6.3- در صورت کاهش اعضای اصلی شورا، اعضای جانشین به ترتیب آرای آنان در کنگره، جایگزین می‌شوند   

تبصره1: هرگاه تعداد هموندان شورای مرکزی به هر دلیل کمتر از شش نفر شود، شورا موظف است کنگره فوق العاده حزب را برای ترمیم هموندان شورای مرکزی فرا بخواند.

6.4- جلسات شورای مرکزی با تعداد نصف بعلاوه یک هموندان شورا رسمیت می‌یابند وتمامی تصمیمات آن با رای نصف بعلاوه یک هموندان حاضر در جلسات معتبر خواهد بود.

تبصره2-  تمامی تصمیمات جلسه‌های شورای مرکزی حزب که با نصف بعلاوه یک تشکیل شده است میباید حداقل با پنج رای مثبت بتصویب برسد.

مسولیتهای شورای مرکزی

7- تعیین نقشه راه مبارزه علیه استبداد مذهبی حاکم ،کلیه سیاست گذاری‌ها، برنامه‌های اجرایی و دیگر فعالیت‌های حزبی، در چارچوب  مرامنامه و اساسنامه حزب می باشد.

7.1 - از آنجا که کنگره  سالیانه بالاترین مرجع برای تصمیم گیری در همه زمینه‌ها است، و بر کلیه امور، برنامه‌ها و سیاست های به اجرا در آمده حزب نظارت عالیه  دارد، بنابراین شورای مرکزی  به کنگره حزب پاسخگو است.

7.2 - اجرای مصوبات کنگره،  و برنامه ریزی کارهای حزبی.

7.3- تصویب آیین نامه های داخلی حزب

7.4- نوشتن بیانیه‌ها و اعلامیه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و پخش آنها .

7.5- تشکیل کارگروه‌ها و ارگانهای ویژه با توجه به نیاز آن برای پیشبرد هدف‌های حزب.

7.6 - تشکیل هسته‌های حزبی و انتخاب مسئولان آنها.

تبصره:  هسته‌ها و شاخه‌های حزب شامل دو بخش است. بخش داخل ایران و بخش خارجی. هسته‌ی حزب حداقل از سه نفر در هر حوزه جغرافیایی تشکیل میشود.

7.7 - جمع آوری حق هموندی و جلب کمکهای مالی از اشخاص و نهادهای  غیروابسته به دولتها و ثبت و نگهداری وتعیین مورد مصرف آنها.

 7.8-  برگزاری حد اقل ماهی یکبار جلسه شورای مرکزی.

7.9 - گزینش دو کاندیدا از میان شورای مرکزی و سپس معرفی آنان به هموندان حزب جهت اعلام تمایل با رای مخفی برای تعیین یک نفر بعنوان دبیر نخست حزب. ویک نفر جانشین دبیر نخست.

7.10- دبیر نخست ،مسئول اجرای کلیه تصمیمات حزب است

7.11- انتخاب  خزانه دار، منشی و کارداران دیگر.

 

گروه کارداران

8- شورای مرکزی حزب از بین خود و سایر هموندان گروهی را بعنوان گروه کارداران انتخاب می‌کنند

8.1- شمار هموندان در گروه کارداران و دوره ی زمانی کار این گروه را نیز شورای مرکزی حزب تعیین خواهد کرد.

8.2- کلیه فعالیتها، سیاستگذاری‌ها و پیشبرد کارهای گروه کارداران، بر اساس اساسنامه و مرامنامه حزب و تصویب نامه‌های شورای مرکزی حزب، با گروه کارداران خواهد بود و این گروه به شورای مرکزی حزب پاسخگو خواهد بود.

8.3- دبیر نخست منتخب شورای مرکزی مسئول همآهنگی فعالیت های گروه کارداران است و فعالیت‌های گروه را به شورای مرکزی گزارش می‌دهد.

8.4 -  جلسه‌های گروه کارداران با تعداد نصف بعلاوه یک هموندان‌اش به رسمیت می‌رسد. و تصمیمات با رای نصف بعلاوه یک هموندان حاضر در جلسه رسمی خواهد شد.

تبصره:  در صورتی که جلسه‌های گروه کارداران با حداقل ممکنه، یعنی نصف بعلاوه یک، تشکیل شود، تصمیمات جلسه با 3/2 آرا به رسمیت خواهد رسید. 

8.5 - نشست گروه کارداران دست کم در هر ماه یک بار برگزار خواهد شد

8.6 - زمان و مکان نشست‌های گروه کارداران را، خود گروه کارداران تعیین و به آگاهی شورای مرکزی می‌رساند.

8.7 - نشست گروه کارداران می‌تواند با درخواست نوشته یک چهارم شمار هموندان در گروه کارداران و یا به درخواست شورای مرکزی برگزار شود. 

8.8 - هموندان در گروه کارداران استعفا یا درخواست پایان مسئولیت هایشان را به دبیر نخست حزب ارسال میکنند.

تبصره: شورای مرکزی حزب می‌تواند به کار هموند یا هموندان گروه کارداران، بعد از تصویب 3/2 آرای شورای مرکزی، پایان دهد.

 

گروه کارشناسان مشاور

شورای مرکزی برای تصمیم گیری و پیشبرد کارشناسانه‌ی برنامه‌ها و سیاست های حزب در تمامی زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و غیره، از کارشناسان در زمینه‌های مربوطه نظرخواهی می‌کند. گروه کارشناسان اختیار اجرایی نخواهد داشت.

 9: شورای مرکزی حزب مسئولیت انتخاب کارشناسان حزب را به عهده دارد.

 

کار گروه های حزب

10- کار گروه آموزشی و روابط عمومی

10.1 - زیر نظر گروه کارداران فعالیت می‌کند. این گروه برنامه‌های آموزشی و تبلیغاتی وهمچنین آموزش کادرها را در چارچوب اصول مرامنامه و مصوبات شورای مرکزی ساماندهی می کند و به پیش می برد.

11:- کار گروه مالی و تدارکات

11.1 - بطور مستقیم زیر نظر گروه کارداران فعالیت می‌کند و مسئولیت برنامه ریزی و تامین نیازهای مالی حزب را بعهده دارد.

11.2 - نیازهای مالی حزب از طریق جمع آوری حق هموندی، دریافت کمک های مالی از افراد و نهادهای غیر دولتی مورد تایید شورای مرکزی حزب خواهد بود.

ماده 12:- کار گروه روابط عمومی و رسانه‌ای

12.1 - این گروه بطور مستقیم زیر نظر گروه کارداران فعالیت می‌کند و وظیفه طراحی سامانه حزب (وب سایت)، خبر رسانی و تبلیغات در شیکه‌های اجتماعی و به روز کردن آنها، همچنین تدارک برنامه ها برای شبکه‌های دیداری و شنیداری برای تبلیغ و ترویج هدف‌ها و برنامه‌های حزب را به عهده دارد.

  13:  کارگروه دبیرخانه

14:  کارگروه زنان

15: کارگروه هماهنگی گذر از جمهوری اسلامی

16: کارگروه روابط خارجی

این اساسنامه در کلیات خود و 16 بند در کنگره ی حزب در روز شنبه 19 ماه می 2018 میلادی برابر با 29 اردیبهشت 1397 خورشیدی در شهر فرانکفورت آلمان به تصویب هموندان رسید.