MAIN NEWS

مرامنامه‌ ی حزب آزادی و رفاه ایرانیان " آرا "

my_image

مرامنامه‌ ی حزب آزادی و رفاه ایرانیان " آرا "

 

 

هدفهای حزب آرا، کوشش برای ساختن جامعه مدنی، پاسداری از آزادی، برقراری عدالت اجتماعی، اعمال حاكميت قانون و دفاع از برابری حقوقی همه‌ی مردم ايران در پيشگاه قانون، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و كليه‌ی ميثاق‌های الحاقی به آن، تامین ثبات سیاسی وامنیت ملی، حفظ استقلال و یک‌پارچگی ایران، و بر قراری نظام سیاسی جمهوری غیر متمرکز است.  حزب آرا مذهب را امری فردی و خصوصی می‌داند و خواهان جدایی دین و ایدئولوژی از نهادهای حکومت است: اصل آزادی دین و آزادی از دین. 

حزب آرا متعهد به شایسته سالاری و تامین فرصت‌های برابر برای همۀ مردمان ایران، بدون تبعیض جنسی و جنسیتی، جسمی، روانی، قومی، زبانی، نژادی، دینی، مذهبی، سنی، وجغرافیایی است. 

حزب آرا با آگاهی از اينكه تغيير در نقش‌ سنتی‌ مردان‌ و زنان‌ در جامعه‌ و خانواده‌ برای‌ دستيابی‌ به‌ مساوات‌ كامل‌ ميان‌ زنان‌ و مردان‌ ضروری‌ است‌، بر اجرای‌ اصول‌ مندرج‌ در اعلاميه‌ محو تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ اراده دارد و در اين‌ راستا اقدامات‌ لازم برای‌ از ميان‌ برداشتن‌ تبعيض‌ها در هر نوع و شکل آن‌ را ضروری می‌‌داند، و حقوق‌ بشر زنان‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌ بر پايه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعيت‌ خانوادگی آن‌ها، در تمام‌ زمينه‌های‌ سياسی، اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و ديگر زمينه‌ها را به رسمیت می‌‌شناسد.   به ویژه زدودن آثارقوانین زن ستیز رژیم مذهبی در جامعه و تغییر این قوانین (نفی پوشش اجباری، حق آزادی سفر و انتخاب شغل، برابری حق ارث، حق طلاق برابر و حمایت کامل از زنان شاغل و زحمتکش و خانه داران بی بضاعت در دوران بارداری، حق سرپرستی و قیمومیت و غیره) از اولویت‌های حزب خواهد بود . 

 

1- بینش اجتماعی:

 حزب آرا باورمند به یک ساختار، اجتماعی مبتنی و متکی بر آزادی و برابری در قانون و مقابل قانون است. 

الف- حزب آرا، نیروی انسانی را بزرگترین و پر ارزش ترین سرمایه ملی می‌شمرد و معتقد است بدون نیروی انسانی‌‌ی آموزش و پرورش یافته، کارآزموده و کار آمد، پیشرفت علمی و توسعه فرهنگی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی همه جانبه میسر نخواهد بود.  از این رو حزب، اولین الویت خود را سرمایه گذاری برای شکوفایی نیروی انسانی از دوره پیش دبستانی تا مدارج عالی می‌داند.  در این راه حزب به سهم خود می‌کوشد تا مراکز آموزشی، علمی، پژوهشی، فنی و صنعتی را به بالا ترین حد ممکن ارتقا دهد و آموزش رایگان دست کم تا پایان دوره متوسطه را برنامه ریزی کند.  درراه رسیدن به این هدف، حزب هیچ مانع سیاسی، ایدویولوژیک و فرهنگی متعصبانه را در یادگیری به رسمیت نمی شناسد و دانش را امری جهانی می‌داند. 

ب- سلامت تن و روان مردم یک جامعه، پیش‌شرط رشد و شکوفایی آن است.  حزب آرا معتقد به تامین بهداشت ملی و ارائه خدمات پزشکی برای همگان در هنگام نیاز است.  از این رو، حزب آرا باور دارد که باید مراکز درمانی مجهز، اعم از بیمارستان ودرمانگاه در سراسر ایران احداث و بصورت رایگان در اختیارعموم قراربگیرد. 

ج- حزب آرا تامین رفاه همگانی را برای حفظ کرامت و شخصیت انسانی‌ی تمامی شهروندان تا آنجا الزام آور می‌شناسد که تامین نیازهای اولیه و رفاه همگانی را در قرن بیست ویکم در زمره‌ی موازین حقوق بشر بشمار می‌آورد.  از این رو برای تامین حقوق بیکاری، بازنشستگی همگانی و مسکن مناسب برای همه شهروندان کوشش می‌کند. 

د- حزب آرا به ترویج ویژگی‌های فرهنگ ایرانی جهانشمول چون : پندار نیک، گفتارنیک وکردار نیک و دیگرخصلت‌های انسانی، از جمله همبستگی، قانونمندی، نظم پذیری، احترام به کرامت انسانی افراد، شادابی ومسئولیت پذیری و ترویج روحیه مشارکت متعهد است. 

 

2- بینش اقتصادی:

کسب دستاورد‌های اجتماعی و فرهنگی بدون داشتن اقتصادی پویا و رشد و توسعه اقتصادی امکان پذیر نیست.  حزب آرا معتقد است رشد اقتصادی همراه با رشد رفاه عمومی تنها در چارچوب ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، قانون‌مداری و توسعه عدالت اجتماعی و بازار آزاد با کنترل شفاف، دمکراتیک و قانونمندانه میسر است .  به تجربه دریافته ایم که در ایران، و آن دسته از کشورهای جهان که دولت و نهاد‌های وابسته به آن بر عمده‌ی تولیدات اقتصادی کنترل دارند، بخش خصوصی به حاشیه رانده شده است.   این تجربه نشان داده و می‌دهد که، دولت‌‌ها کارفرمایان کار آمد، شایسته و مناسبی برای نهادهای اقتصادی نیستند.  نقش عمده دولت‌ها درارائه‌ی خدمات و کالاهای عمومی برای رسیدن به رفاه همگانی است و در سایر موارد، تولیدات اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار گردد.  دولت با اجرای سیاست‌های مالی مناسب (برنامه، بودجه و مالیات)، و بانک مرکزی مستقل از دولت، با اجرای سیاست‌های پولی، مسئول ایجاد اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها می‌باشند.  ما در عین حال تردید نداریم که بازار آزاد به تنهایی نمی تواند ضامن عدالت اجتماعی باشد.  به همین مناسبت ما سیستم اقتصادی بازار آزاد امّا سوسیال محور و عدالت گستر را در برنامه‌ی خود قرار می‌دهیم و برای تحقق آن تلاش می‌کنیم.   حزب آرا می‌کوشد در مواردی که تعادل بین گردش اقتصاد بازار آزاد و عدالت در توزیع و بهره وری مختل می‌شود، با راهکارهای قانونی این تعادل را برقرار کند تا مانع حیف و میل ثروت ملی شود.  در همین راستا، حزب برای تضمین حفظ سرمایه و ثروت عمومی و پیش‌گیری از حرص و آز و رانت خواری، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ های مناسب را پیشنهاد خواهد کرد. 

 

3- بینش حقوقی:

یکی از اساسی ترین پایه‌های مردم سالاری و حکومت دموکراتیک حاکمیت قانون است.  از آنجا که قانون اساسی اراده ملی برای اعمال حاکمیت و از طرف دیگر منشاء سایر قوانین است، حزب آرا نیز مانند سایر احزاب مترقی، خواهان شرکت نمایندگانی از حزب در تدوین و تنظیم قانون اساسی جدید پس از پایان دادن به جمهوری اسلامی است .  حزب ارا به تناسب آرای خود در مجلس‌های قانون‌گذاری شرکت می‌کند. 

قانون اساسی مبین نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و امنیتی جامعه، و حاکمیت ملت، بر اساس اصول آزادی، برابری و دادگری است. 

از دیدگاه حزب، حکومت برخاسته از جهان بینی سلطه‌گری فردی یا گروهی نمی‌تواند تبلور آرمان‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی ملتی باشد که به خود سازمان می‌‌دهد تا در روندی دموکراتیک و انسان مدار، ایرانی آزاد، آباد و پیشرو همراه با رفاه برای تمامی آحاد ملت را بنیاد نهد و واقعیت بخشد. 

 قانون اساسی تضمین‌گر همه حقوقهای فردی و اجتماعی و نفی هرگونه استبداد سیاسی، مذهبی، فکری و ایدئولوژیک، اجتماعی و سپردن آینده مردم به دست منتخبان خودشان است.  بر چنین بنیادی، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های این خواست تاریخی را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان ایرانی با ارزش‌های جهانشمول حقوق بشری پرورش یابد. 

وجود دادگستری مستقل، برای پاسداری از همه حقوق پیش بینی شده در قانون اساسی اعم از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی اقتصادی و فرهنگی مردم، و ساختار نوع حکومت، و تضمین رابطه دولت و مردم، امری ضروری است.  از این رو ایجاد یک سیستم قضایی کاملا مستقل و متشکل از قضات متخصص و مجرب و خوشنام و آشنا به همه ضوابط حقوقی امری اجتناب نا پذیر است. 

حزب آرا پایبند به استقلال و جدایی سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه است.  علاوه بر این، حزب آرا حکومت قانون را نه تنها شرط عدالت اجتماعی، بلکه لازمه رشد و توسعه اقتصادی می‌داند، و وجود قوه قضائیه مستقل را پشتوانه ایجاد اعتماد لازم برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی سالم و بالنده می‌داند.  حزب آرا از هرکوشش قانونی برای تامین  استقلال قوه قضائیه پشتیبانی می‌کند.

           

4- بینش سیاست خارجی:

سیاست خارجی کشور ما می‌بایست بر پایه ‌ی تآمین منافع و امنیّت ملّی ما در عرصه‌ی جهانی، و بر اساس جایگاه شایسته‌ی ایران در خانواده‌ی جهانی وپشتوانه‌ی تضمین دمکراسی و امنیّت و در راستای رفاه عمومی همه‌ی شهروندان ایرانی در درون کشور برنامه ریزی شود. 

صلح و ثبات یک کشور در گرو رابطه منطقی و خردمندانه با تمامی همسایگان و جامعه جهانی است.   حزب آرا پایبند به تنش زدایی بین المللی و گفتگو برای نگاهبانی رابطه مسالمت آمیز و تامین منافع ملی ایران است.  از این جهت، حزب سیاست صلح پایدار را در مراوده‌ی دوستانه و عدم تعرض به دیگران بخصوص همسایگانش، مبنای سیاست خارجی‌اش قرارمی دهد .  در عین حا ل در برابر هرگونه تجاوز به منافع قانونی و تمامیت ارضی، حزب با تمام قوا سیاست پاسداری از مرز‌ها و منافع کشور را دنبال می‌کند . 

حزب آرا در سیاست خارجی و روابط جهانی، خود را مشوق رواداری و رعایت حقوق بشر می‌داند ودر کنار نیرو‌ها‌ی دمکراتیک و حقوق بشری که در مقابل استبداد در کشورشان تلاش می‌کنند، منتقد سیستم‌های استبدادی خواهد بود.  حزب به ویژه در خاورمیانه خواهان صلح پایدار و پایان دادن به تمامی جنگ‌ها از طریق دیپلماسی و گفتگو خواهد بود و در جهت دمکراتیزه کردن منطقه به سهم خود تلاش سازنده خواهد کرد. 

 

5- روش سیاسی- اداری:

حزب آرا اصل شایسته سالاری را ارج می‌نهد ودر تقویت و گسترش آن تلاش می‌کند.  در مواردی که برای سیاست گذاری نیاز به اطلاعات و دانش کارشناسی وجود دارد، بدون تردید و تعلل کار را به کارشناسان، اندیشمندان و پژوهشگران می‌سپارد.  حزب آرا، با بهره گیری از نظریات علمی و یافته‌های کارشناسانه، تصمیم‌های سیاسی لازم را بر پایه توصیه‌های پیشنهادی کارشناسان اتخاذ می‌کند. 

نظر مردم از بالا ترین اولویت‌ها برای حزب برخوردار است.  حزب می‌کوشد در تصمیم گیری‌های کلان بدون استثنا در پی مشاوره با اعضا و کسب نظر مردم و کارشناسان بر آید.  برای این منظور حزب آنچنان که در اساسنامه سازمانی اش دیده می‌شود شاخه‌های حزبی را در همه نقاط کشور توسعه می‌دهد تا از آن طریق به طورمستقیم از خواسته‌های مردم آگاهی یابد و آن‌ها را در تصمیم گیری‌هایش مد نظر گیرد. 

ما فساد مالی و اداری را در تمام سطوح، مانعی برای رشد و توسعه‌ی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌دانیم.  اراده ویژه حزب بر مبارزه ای بنیادی با فساد مالی و اداری، همراه با شفاف سازی در تصمیم‌گیری‌‌ها و مناسبات دولت با سایر نهادهای داخلی و خارجی است. 

تامین فعالیت قانونی رسانه‌ها ضامن بقای جامعه‌ی باز است.  حزب آرا هیچگاه ازکوشش برای تامین آزادی رسانه‌های گفتاری، شنیداری و تصویری، از هر دید وگرایش فکری که باشند فروگذار نمی‌کند.  حزب آرا رسانه‌های آزاد را آئینه نظام حکومتی دمکراتیک می‌داند و به تمامی اصول آن پایبند است.  

منظور از فعالیت قانونی به هیچ رو محدود کردن آزادی بیان نیست.  رسانه‌ها وسائل ابراز آزادی بیان هستند و کار و انتشار آن‌ها نیازمند مجوز دولتی نیست.  حزب آرا، آزادی بی چون و چرای اندیشه، بیان و قلم را باور دارد و آزادی‌های فردی و اجتماعی را یکی از اصول اساسی بینش خود می‌داند و از این رو تامین آزادی عقیده و بیان، آزادی احزاب و اتحادیه‌های صنفی و سندیکایی و فعالیت‌های مدنی را از اهداف اولیه خود می‌شمارد. 

حزب معتقد است حکومت قانون از اصول پایه ای جامعه مردم‌سالار است و همواره برای اصلاح قانون و جلوگیری از وضع قوانین ضد آزادی که درتضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد مبارزه قانونی می‌کند. 

 

6 - محیط زیست و میراث طبیعی:

مبارزه با هوای آلوده و بیماری‌زای شهرها، حیف و میل منابع طبیعی، خشک شدن دریاچه‌ها، تخریب و نابودی جنگل‌ها‌، هدر دادن منابع آب و نابودی و انقراض حیوانات و غیره، از وظایف ضروری و عاجل حزب است و حزب کوشش می‌‌کند از نظرات کارشناسان مربوطه، در بهبودی زیست محیطی و تامین اکو سیستم پایداربهره‌مند شود. 

 

7- میراث فرهنگی:

حزب خود را به پاسداری و نگاهبانی از آثار باستانی و میراث فرهنگی کشور کهن سال ایران که به مثابه هویت ملی است، متعهد می‌داند.  در نگاهبانی از میراث باستانی، حزب آرا تلاش خواهد کرد که آثار باستانی تاراج شده را، از راه‌های قانونی به ایران بازگرداند. 

حزب آرا از برنامه‌های پژوهشی مربوط به تاريخ، آثار باستانی، آثار فرهنگی مادی و معنوی، و گرد آوری ادبیات و هنر ملی و فرهنگی در سراسر ایران حمایت می‌کند.  حزب پشتیبانی از گسترش و تقویت و ترویج فرهنگ پویا و زبان اقوام مختلف ایرانی را از وظایف مبرم خود می‌شمارد. 

حزب آرا در عین حال با توجه به ویژگی‌های تاریخ ایران، زبان و خط پارسی را به عنوان زبان مشترک برای همه مردم ایران می‌پذیرد و همزمان آموزش زبان مادری را حق همه شهروندان می‌داند. 

حزب آرا، برای ارتباط بيشتر با مردمان و آشنا کردن آن‌ها با ميراث‌های تاريخی و فرهنگی و گسترش پیوند بین مردم ایران، ایرانگردی را تشویق و ترغیب می‌کند و آن را بخصوص در سطح مدارس با برنامه ریزی مورد تاکید قرار می‌دهد.  ایران، به دلیل پیشینه‌ی تاریخی خود و تنوع آب و هوایی، می تواند یکی از مراکز مهم جلب گردشگران در جهان گردد. 

 حزب "آرا"خود را به ارائه برنامه‌های مناسب جهت تقویت و گسترش برنامه‌های گردشگری با تضمین امنیت تمامی گردشگران متعهد می‌داند تا ضمن آشنایی گردشگران با گذشته تاریخی ایران، موجبات تقویت و رشد اقتصادی ایران نیز فراهم گردد.  حزب آرا در جهت کشف فرهنگی گذشته ایران، جهت آشنا کردن مردم با آن به منظور تقویت روحیه ملی، همه کارشناسان و متخصصین را فرا می‌خواند تا مردم با جشن‌های ملی و ديگر جشن‌های ايرانيان و پرداختن به فلسفه و ريشه‌های اين جشن‌‌ها در فرهنگ ايران‌زمين، آشنا شوند. 

این مرام نامه در هفت بند، 147 سطر تهیه و تنظیم و در تاریخ 29 اردیبهشت 1397 خورشیدی برابر با 19 مه ‌2018 میلادی بوسیله گنگره موسس حزب آزادی و رفاه ایرانیان مورد تصویب قرار گرفت . 

شورای مرکزی حزب آزادی و رفاه ایرانیان-"آرا"

*آرمان نامه، مجموعه‌‌ی مواد و اصولی است که راهنمای عمل حزب در راه رسیدن به اهداف والای دموکراتیک ملی و میهنی است.

 

پیشنهادات به گنگره : 2019

- این جمله به ابتدای هدف‌ها اضافه شود "به باور حزب با توجه به قابلیت و استحقاق مردم شریف ایران راه رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی و دموکراسی"

2-استفاده از واژه آرمان نامه به جای مرامنامه

3-استفاده از وازه –بینش نامه به جای مرامنامه

4- استفاده از واژه هستیانه به جای هویت ملی