?????? ??

     حزب آزادی و رفاه ایرانیان در 19 ماه مه  2018 تاسیس و شورای مرکزی ان انتخاب گردید واولین حزبی است که 46 درصد شورای مرکزی آن را زنان تشکیل می دهند مر امنامه و اساسنامه این حزب را در پایین ملاحظه کنید تا بهتر با حزب آشنا شوید.