ادامهرویدادها و دیدگاهها

طرح پیشنهادی تشکیل هسته های مستقل و مخفی مردمی جهت مبارزه با نظام استبدادی جمهوری اسلامی و تاسیس نظام دموکراتیک ملی (قدم دوم)

جین شارپ- از دیکتاتوری تا دموکراسی

طرح تشکیل جبهه ائتلاف ملی حهت گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به نظام دموکراتیک ملی (قدم اول)ادامه